Sustainable rehabilitation of porous European mixes