FUZZY ELLIPSOIDAL TECHNIQUES TO INVESTIGATE NECKING PHENOMENA IL METALLIC PLATES